Solar Pump system

Solar Pump System

เป็นระบบปั๊มสำหรับครัวเรือน, อาคารทั่วไป, โรงเรียน, โรงงาน, สระว่ายน้ำ, ประปาหมู่บ้าน, การเกษตรและฟาร์มปศุสัตว์
ซึ่งระบบจะประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์และโซล่าร์อินเวอร์เตอร์ควบคุมปั๊มน้ำและระบบท่อน้ำ โดยส่วนใหญ่จะใช้งานอยู่ 2 แบบ

แบบ Solar Submersible Pump และ แบบ Solar Centrifugal Pump จะแบ่งทำงาน 2 ระบบ คือ

Solar AC Pump

หลักการทำงานแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อเปลี่ยน
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับไปยังปั๊มน้ำ AC 

(ในกรณีที่ปั๊มน้ำ ทำงานช่วงกลางคืน หรือ ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้โดยอัติโนมัติ)

Solar DC Pump

หลักการทำงานแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปยังชุดควบคุมปั๊มน้ำ (DC Controller)  เพื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยังปั๊มน้ำ DC

ระบบสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจและคืนทุนได้ภายในสามปี การติดตั้งปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้น้ำความลึกของสระน้ำและความสูงของถังเก็บน้ำ