Solar Cell System

 Solar System Set

 ในปัจจุบันนี้เราใช้ไฟฟ้าตามบ้านหรือโรงงานที่ได้รับมาจากผู้ผลิตอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และส่งต่อการบริหารการจ่ายไฟฟ้าผ่าน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งแหล่งพลังงานนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจากก๊าซธรรมชาติ หรือจากแหล่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งพลังงานดังกล่าวนั้นเป็นพลังงานที่ใช้แล้วค่อยๆหมดไป ดังนั้นเราจึงเริ่มมาสนใจพลังงานทนแทน (Renewable energy) เพราะเป้นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด

          “ระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system)”  เป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานทดแทนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่เราสามารถรับได้ฟรี ไม่มีค่าต้นทุนเรื่องของแหล่งผลิต และเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้

 

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system)

ระบบของโซล่าเซลล์นั้นมีกี่ประเภท และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง โดยทั่วไประบบโซล่าเซลล์ ที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นมีอยู่ 3 ระบบ คือ On grid, Off grid และ Hybrid

1. ระบบโซล่าเซลล์ประเภท On grid

เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกับ Grid หรือระบบไฟฟ้าของส่วนภูมิภาคหรือไฟฟ้านครหลวง ซึ่งระบบที่นิยมและค่าใช้จ่ายไม่สูง เนื่องจากระบบนี้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ Battery ในการสำรองไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ โดยรูปแบบการต่อแผงโซล่าเซลล์จะได้ไฟฟ้ากระแสตรงมา ดำเนินการต่อผ่าน Inverter เพื่อทำการแปลงไฟฟ้าจากระแสตรงเป็นกระแสสลับ เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านหรือโรงงาน

ซึ่งระบบ Inverter นั้นจะมีการต่อกับ Grid ของการไฟฟ้า โดยถ้าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ในบ้านหรือโรงงาน ก็จะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจาก Grid ของการไฟฟ้า ในทางกลับกัน ถ้าไม่เพียงพอระบบจะทำการดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาช่วยจ่ายให้ได้โดยอัตโนมัติ

อีกอย่างในกรณีที่เราติดตั้งระบบกันย้อนนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าร์เซลล์จะผลิตเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น เพื่อป้องกันพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ไฟฟ้านครหลวง

อย่างไรก็ตามระบบนี้จะสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ได้เพียงช่วงเวลากลางวัน หรือวันที่มีแสงแดดเท่านั้น และในระหว่างวันโซล่าเซลล์อาจจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน ดังนั้นจะต้องมีการนำดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านและโรงงานร่วมด้วย

2. ระบบโซล่าเซลล์ประเภท Off grid

ระบบโซล่าเซลล์ที่ออกแบบมาเป็นแบบ Off grid นั้นจะคล้ายๆ กับ On grid แต่จะแตกต่างตรงที่จะไม่มีการเชื่อมต่อกับ Grid ของการไฟฟ้า และมีการติดตั้ง Battery เข้าไปเพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าสำรองของโซล่าเซลล์  โดยจะไม่มีการดึงไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA หรือการไฟฟ้านครหลวง MEA  (กรณี Battery สำรองหมด สามารถ By pass ระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA หรือการไฟฟ้านครหลวง MEA ใช้ในระบบได้)

ซึ่งในระบบนี้นั้นค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าแบบ On grid เนื่องจากมีเงินลงทุนของ Battery รวมไปถึงค่าบำรุงรักษา และการออกแบบจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นพิเศษเพราะว่าจะต้องออกแบบให้ครอบคลุมไปถึงช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด เช่น กลางคืน หรือ แสงแดดไม่จัด ซึ่งจะทำให้เรื่องของความเสถียรหรือความต่อเนื่องของการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอได้ในบางช่วงเวลา

 

3. ระบบโซล่าเซลล์ประเภท Hybrid

เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่เอาข้อดีของทั้ง 2 ระบบ คือ On grid และ Off grid มาประยุกต์เข้าด้วยกัน คือสามารถใช้ไฟฟ้าได้ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงแสงแดดแรงหรือแดดอ่อน แม้กระทั่งช่วงเวลากลางคืนนั้นก็ยังคงสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการใช้ไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาดังนี้

ในช่วงเวลากลางวัน จะใช้ไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์เป็นหลัก ถ้าไฟฟ้าไม่เพียงพอจะมีการรับไฟฟ้าส่วนที่ขาดมาจากทางการไฟฟ้าอย่าง PEA หรือ MEA มาช่วย และถ้าระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้ามากกว่าภาระโหลดกลางวัน อินเวอร์เตอร์จะนำไฟฟ้านั้นเข้าไปเก็บสำรองใน Battery โดยอัตโนมัติ

ในช่วงเวลากลางคืน จะใช้ไฟฟ้าจาก Battery ที่เก็บสำรองไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าอย่าง PEA และ MEA เข้ามาช่วยจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามระบบนี้ความเสถียรภาพของไฟฟ้านั้นสูง แต่เงินลงทุนก็จะสูงตามไปด้วย